Положение о лицензионной комиссии ГАСК

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З
28.10. 2008 м. Київ № 486

( із змінами, внесеними наказом Мінрегіонбуду від 26.05.2010 № 186)
Про затвердження Положення про
ліцензійну комісію Державної
архітектурно-будівельної інспекції
та її територіальних органів
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396
“Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві” та з
метою забезпечення здійснення Державною архітектурно-будівельною інспекцією
та її територіальними органами ліцензування господарської діяльності у
будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури на території України,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-
будівельної інспекції та її територіальних органів, що додається.
2. Державній архітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О.М.) у
встановленому порядку забезпечити офіційне оприлюднення цього наказу.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України від 14.04.2008 № 162 «Про затвердження
Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної
інспекції».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.С. Куйбіда

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України
28.10.2008 № 486
( із змінами, внесеними наказом
Мінрегіонбуду від 26.05.2010 № 186)

ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів

І. Загальні положення
1.1. Ліцензійна комісія Державної архітектурно-будівельної інспекції та її
територіальних органів (далі – ліцензійна комісія), утворена на виконання Порядку ліцензування
певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.12.2007 № 1396, є постійно діючим консультативно-дорадчим органом,
який утворюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними
органами (далі – орган ліцензування).
1.2. У своїй діяльності ліцензійна комісія керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-
правовими актами та цим Положенням.
1.3. Персональний склад ліцензійної комісії формується з числа висококваліфікованих і
досвідчених фахівців будівельної галузі, у тому числі за поданням Національної спілки
архітекторів України, Академії будівництва України, Асоціації «Українське об’єднання
проектних організацій», Української Будівельної Асоціації, Будівельної палати України, інших
професійних об’єднань у сфері будівництва та органів влади.
Персональний склад ліцензійної комісії затверджується наказом органу ліцензування.
1.4. Начальник органу ліцензування за посадою є головою ліцензійної комісії, а його
заступник — заступником голови ліцензійної комісії.
1.5. Організаційно-технічне забезпечення роботи ліцензійної комісії забезпечує орган
ліцензування.
ІІ. Функції ліцензійної комісії
2.1. Ліцензійна комісія:
1) розглядає надані органом ліцензування документи та за результатами розгляду готує
висновок про невідповідність поданих суб’єктом будівельної діяльності документів ліцензійним
умовам або про неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком;
2) готує висновки з питань видачі ліцензії, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії;
3) розглядає та вносить пропозиції органу ліцензування щодо поліпшення та
вдосконалення процедури ліцензування будівельної діяльності.
ІІІ. Організація роботи ліцензійної комісії
3.1. Ліцензійна комісія здійснює свою роботу шляхом проведення засідань, які веде
голова ліцензійної комісії, а в разі його відсутності — його заступник.
3.2. Засідання ліцензійної комісії відбуваються не рідше двох разів на місяць, а в разі
прийняття невідкладного рішення — позачергово.
3.3. Ліцензійна комісія правомочна вирішувати питання у разі присутності на
засіданні більше половини кількості її членів. Рішення ліцензійної комісії приймається
більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівного розподілу голосів членів
Ліцензійної комісії голос головуючого на засіданні є вирішальним.
( пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Мінрегіонбуду від 26.05.2010 № 186 )
3.4. Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, зазначені у
пункті 5 Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396, з метою
встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.
3.5. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом семи
робочих днів з дня його отримання рішення про видачу ліцензії і затверджує в установленому
порядку перелік робіт, про що письмово повідомляє заявника.
У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб’єктом
будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи
згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня
отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово повідомляє
заявника.
ІV. Права та обов’язки ліцензійної комісії
4.1. Ліцензійна комісія для розгляду і вирішення окремих питань має право
запрошувати представників суб’єктів господарювання, кваліфікованих фахівців та науковців.
4.2. Голова ліцензійної комісії:
1) здійснює керівництво ліцензійною комісією;
2) підписує протоколи засідань;
3) здійснює інші функції, передбачені цим Положенням.
4.3. Секретар ліцензійної комісії:
1) здійснює організаційне забезпечення роботи ліцензійної комісії;
2) готує матеріали засідань;
3) контролює своєчасність надання та комплектність документації, що надається на
розгляд ліцензійної комісії;
4) веде протоколи засідань;
5) оформляє та підписує протокол засідання;
4.4. Член ліцензійної комісії:
1) бере участь у роботі комісії і має право голосу;
2) розглядає подані матеріали та вносить пропозиції щодо питань, визначених у пункті 2.1
цього Положення;
3) дотримується принципів об’єктивності при розгляді поданих матеріалів;
4) виконує доручення голови ліцензійної комісії з підготовки та розгляду матеріалів до
засідань.
Начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції О.М. Бондаренко

 

 
 
 
 
 
ПОЗВОНИ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЯ