Cтатут ТОВ 2022 зразок скачать. Модельний статут ТОВ 2022

 • Модельний статут ТОВ 2022
 • Статут підприємства зразок
 • Статут ТОВ 2022 зразок
 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю 2022

Статут ТОВ (Товариства з обмеженою відовідальністю) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 

МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ ТОВ 2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВ

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “____” (далі по тексту – «Товариство»), створене шляхом внесення грошового внеску засновником (далі по тексту «учасник») і участі його в підприємницькій діяльності Товариства з метою одержання прибутку.
 • Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.
 • Товариство має повне найменування:
українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ; англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY;СТАТУТ ТОВ 2021 Скорочене найменування: українською мовою – “ТОВ “; англійською мовою – “LLC”. Засновником (Учасником) Товариства є: Громадянин України

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

 • Товариство є юридичною особою, що створене і діє у відповідності з чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також у відповідності зі Статутом.
 • Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, проведеної у порядку, встановленому законом.
 • Товариство є підприємницьким та має статус корпоративного підприємства.
 • Залежно від порядку створення Товариство є юридичною особою приватного права.
 • Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Цивільна правоздатність Товариства може  бути обмежена лише за рішенням суду.
 • Товариство набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та закону. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх через своїх учасників.
 • Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.
 • Товариство має відокремлене майно та самостійний баланс.
 • Товариство має право укладати договори та інші угоди лише після його державної реєстрації. Угоди, укладені засновниками Товариства до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з Товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством в порядку, визначеному законом та цим Статутом. Угоди, укладені засновниками до дня реєстрації Товариства і в подальшому не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди.
 • Товариство може відкривати розрахункові поточні та інші рахунки в установах банків. Повідомлення про відкриття (або закриття) своїх рахунків у банках Товариство зобов’язане протягом трьох робочих днів надіслати податковому органу, у якому воно обліковується як платник податків. Таке повідомлення має бути подане безпосередньо або надіслане на адресу відповідного податкового органу поштою з повідомленням про вручення.
 • Товариство має право використовувати у своїй діяльності печатку. Використання Товариством печатки не є обов’язковим. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається Товариством до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається Товариством до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи Товариства. Наявність або відсутність відбитка печатки Товариства на документі не створює юридичних наслідків.
 • Товариство може мати фірмовий і товарні знаки, логотип (емблему), інші символи юридичної особи.
 • Товариство має право відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи, бути засновником або учасником інших товариств, створювати спільні підприємства за участю іноземних партнерів, на добровільних умовах входити до об’єднання підприємств, здійснювати спільну діяльність з юридичними й фізичними особами відповідно до закону.
 • Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.
 • Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями.
 • Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном.
 • Учасники Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями його учасників, крім випадків, встановлених Статутом та законом.
 • Учасники Товариства несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
 • Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її провадження, у тому числі будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб’єктами господарської діяльності, що прямо не заборонені або не обмежені законодавством, у тому числі заходами захисту, запровадженими НБУ відповідно до Законів України.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Органами управління Товариством є:
 • Загальні збори учасників Товариства;
 • Виконавчий орган Товариства

Виникли труднощі? Хочете заощадити час і гроші? Звертайтеся до “Факторія-Груп”! Професійне обслуговування юристів, бухгалтерів і адвокатів! Досвід більше 10-років!

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

 • Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.
 • Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників Товариства, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників  Товариства.
 • Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників Товариства має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

 • Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
 • До компетенції загальних зборів учасників Товариства належать:
  • визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  • внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
  • зміна розміру статутного капіталу Товариства;
  • затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
  • перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
  • обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
  • обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
  • визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
  • створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
  • прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
  • затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
  • розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
  • прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
  • прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.
 • Питання, передбачені пунктом 5.2. даного статуту Товариства, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
 • До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

 • Рішення загальних зборів учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом Товариства.
 • Рішення з питань, передбачених підпунктами 5.2.2, 5.2.3, 5.2.13 статуту Товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
 • Рішення загальних зборів учасників Товариства з питань, передбачених підпунктами 5.2.4, 5.2.5, 5.2.9, 5.2.10 статуту Товариства, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
 • Рішення загальних зборів учасників Товариства з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
 • Статутом Товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників Товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників Товариства, крім рішень, які відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту Товариства, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
 • У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. В такому разі до Товариства з одним учасником не застосовуються положення пунктів 6.1 – 6.4 даного статуту Товариства.

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

 • Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
 • Виконавчим органом Товариства є Директор (одноосібно).
 • З виконавчим органом Товариства від імені Товариства укладається договір.
 • Повноваження виконавчого органа Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового виконавчого органу Товариства або тимчасового виконувача його обов’язків. У разі припинення повноважень виконавчого органу Товариства договір із ним вважається припиненим.
 • Винагорода за виконання виконавчим органом Товариства своїх обов’язків та надання йому інших благ здійснюється виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між ним і Товариством.
 • Засновник може виконувати на безоплатній основі функції та повноваження виконавчого органа (директора).

8. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

 • До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, вчинення будь-яких правочинів (укладення договорів, угод та транзакцій) не залежно від суми їх вартості та пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства;
 • Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.
 • Виконавчий орган Товариства діє від імені Товариства без довіреності та не має жодних обмежень під час представництва інтересів Товариства.
 • Виконавчий орган Товариства на час своєї відсутності може призначати тимчасового виконувача своїх обов’язків. В такому разі Виконавчий орган Товариства несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.
 • Виконавчий орган Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.
 • Виконавчий орган Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.
 • Виконавчий орган Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
 • Виконавчий орган Товариства не може без згоди загальних зборів учасників Товариства:
  • здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності Товариства;
  • бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
  • бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
 • Порушення виконавчим органом Товариства обов’язків, передбачених пунктом 8.8. даного Статуту, є підставою для розірвання Товариством з ним договору без виплати компенсації.
 • На вимогу учасника Товариства чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, за їх рахунок проводиться аудит фінансової звітності Товариства. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) Товариства про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов’язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.
 • При обранні на посаду виконавчий орган Товариства зобов’язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб виконавчий орган Товариства у п’ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов’язаний повідомити про це Товариство. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов’язком виконавчого органу Товариства діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами виконавчого органу Товариства або його афілійованих осіб. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”.
 • Отримання виконавчим органом Товариства або його афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов’язані з виконанням виконавчим органом Товариства його повноважень, є конфліктом інтересів. Виконавчий орган Товариства, якому стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов’язаний протягом двох днів письмово повідомити про це усіх учасників Товариства.
 • Виконавчому органу Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з виконанням ним його посадових обов’язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між виконавчим органом Товариства і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.
 • Порушення виконавчим органом Товариства обов’язків, передбачених пунктами 7.5, 8.11, 8.12 та 8.13 даного Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору з виконавчим органом Товариства без виплати компенсації.
 • Виконавчий орган Товариства зобов’язаний зберігати такі документи:
  • протокол зборів засновників Товариства;
  • статут Товариства та зміни до статуту;
  • протоколи загальних зборів учасників;
  • документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
  • положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
  • розпорядження Директора Товариства;
  • аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
  • річну фінансову звітність;
  • документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
  • документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;
  • інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників та виконавчого органу Товариства;
  • документи, що підтверджують права Товариства на майно;
  • документи бухгалтерського обліку.
 • Документи, передбачені пунктом 8.15. Статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
 • Виконавчий орган Товариства забезпечує кожному учаснику (його представнику) Товариства доступ до документів, визначених пунктом 8.15. Статуту. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов’язаний надати такому учаснику копії відповідних документів. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

9. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

 • Право участі у Товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.
 • Особи, які приймають участь у створені Товариства та участь у формуванні частини первісного статутного капіталу Товариства (внесення вкладів) набувають статусу учасника Товариства з моменту його державної реєстрації.
 • Інші особи, які бажають вступити до Товариства після його державної реєстрації, набувають статусу учасників Товариства за будь-яких з наступних підстав:
  • внесення вкладу до статутного капіталу Товариства;
  • придбання частки (її частини) учасника, який її продав чи іншим чином відступив, відповідно до умов передбачених статутом Товариства.
 • Зміни у складі учасників Товариства, що пов’язані з прийняттям до Товариства нового учасника, який вносить вклад до статутного капіталу Товариства, відбувається на підставі відповідного рішення загальних зборів учасників Товариства.
 • Зміни у складі учасників Товариства, що пов’язані з відчуженням третій особі частки у статутному капіталі, відбуваються на підставі відповідного рішення загальних зборів учасників Товариства.
 • У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.
 • У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

10. ПОРЯДОК ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА

 • Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників Товариства.
 • Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників Товариства.
 • Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом Товариства.
 • Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
 • Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
 • Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника Товариства визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.
 • Товариство зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику Товариства вартість його частки. Статутом Товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.
 • Вартість частки учасника Товариства визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
 • За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна.
 • Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
 • Товариство зобов’язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
 • Статутом Товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту Товариства, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
 • Положення пунктів 10.8 – 10.11 статуту Товариства застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників Товариства такого рішення Товариство зобов’язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.
 • Положення пунктів 10.1 – 10.11 статут Товариства застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника Товариства.

11. ЦІЛІ, МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 • Товариство створене з метою здійснення будь-якої не забороненої законодавством підприємницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, у тому числі щодо надання послуг, впровадження нових прогресивних технологій, форм організації роздрібної та оптової торгівлі товарами народного споживання, комісійної торгівлі, посередницької діяльності, експортно-імпортних та зовнішньоекономічних операцій, фінансової діяльності, операцій з фондовими цінностями, нерухомим і рухомим майном, з метою вирішення економічних та соціальних проблем, одержання прибутку на вкладений капітал, як на території України так і за кордоном.
 • Предметом діяльності Товариства є також здійснення всіх видів діяльності, згідно класифікатора видів економічної діяльності та не заборонені чинним законодавством України;
 • Зміна предмету діяльності Товариства відбувається згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.
 • Здійснення Товариством видів господарської діяльності, які потребують попереднього дозволу, ліцензії, сертифікату, патенту тощо, не буде провадитися без отримання відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, патентів або інших документів.

Статут ТОВ 2022 скачати зразок

Щоб скачати зразок статуту ТОВ 2022 натисніть тут

Переваги компанії "Факторія-Груп"

Багаторічний успішний досвід

Більш 10-років успішного досвіду в юриспруденції, бухгалтерії, легалізації.

Гарантія якості

Якщо Ви звернулися до нас, доведемо справу до кінця.

Індивідуальний підхід

Завжди шукаємо нестандартні шляхи вирішення проблеми клієнта.

Популярні послуги

статут тов 2022, статут тов 2022 зразок, статут тов з одним учасником зразок 2022, зразок статуту тов 2022, модельний статут тов 2022, статут тов, статут товариства з обмеженою відповідальністю 2022, статут тов 2022 зразок скачать, статут 2022, модельний статут тов 2022 зразок, типовий статут тов 2022, статут тов зразок 2022, модельний статут 2022, статут тов з одним учасником зразок 2022, новий статут тов 2022 зразок безкоштовно, статут тов 2022 скачать, модельний статут тов 2022 скачать, статут підприємства зразок, статут зразок 2022, статут товариства з обмеженою відповідальністю, рішення єдиного учасника тов зразок 2022, статут підприємства зразок 2022, статут тов зразок, статут у новій редакції зразок, типовий статут тов, зразок статуту тов, статут підприємства зразок 2022, статут юридичної особи зразок

Автор:
Пролистать наверх