Устав корпорации

ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою Директорів

С Т А Т У Т
Корпорації
“ХХХ”

ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 2
2. УЧАСНИКИ КОРПОРАЦІЇ. ВСТУП ДО КОРПОРАЦІЇ, ВИХІД ІЗ КОРПОРАЦІЇ 2
3. ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЇ 3
4. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ 3
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЇ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 4
6. МАЙНО КОРПОРАЦІЇ 4
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КОРПОРАЦІЇ 5
8. ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАЦІЇ 5
9. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ КОРПОРАЦІЇ: 5

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Корпорація “ХХХ”, в подальшому “Корпорація”, є добровільним договірним об’єднанням Учасників Корпорації — юридичних осіб – видавців періодичної преси, створена на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися. Найменування Корпорації:
повне українською мовою: Корпорація “ХХХ”;
скорочене українською мовою: Корпорація “ХХХ”;
повне російською мовою: Корпорация “ХХХ”;
скорочене російською мовою: Корпорация “ХХХ”.
1.2. Місцезнаходження Корпорації внесено до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.
1.3. Цей Статут є єдиним Установчим документом Корпорації.
1.4. Корпорація у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом а також рішеннями Вищого органу управління.
1.5. Корпорації створена на невизначений строк.
1.6. Корпорація є юридичною особою, володіє відособленим майном, має самостійний баланс, поточний, валютні та інші рахунки в українських та зарубіжних банках, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, може мати знаки для товарів i послуг та інші реквізити, може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.
1.7. Корпорація є власником майна переданого їй Учасниками та набутого нею в період діяльності.
1.8. Корпорація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном, на яке по законодавству України може бути звернене стягнення.
1.9. Корпорація не має права здійснювати управління та контроль за діяльністю Учасників, що входять до її складу, та виконувати функції по розпорядженню їх майном.
1.10. Учасники (засновники) Корпорації зберігають статус юридичних осіб.
1.11. Корпорація самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном.
1.12. Учасники Корпорації не відповідають за зобов’язаннями Корпорації, а Корпорація не відповідає за зобов’язаннями її Учасників.
1.13. Корпорація не відповідає за зобов’язаннями заснованих нею юридичних осіб, як i засновані Корпорацією юридичні особи не відповідають за зобов’язаннями Корпорації.
1.14. Корпорація може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.
1.15. Реєстрація змін та доповнень до Статуту здійснюється вiдповiдно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.
2. УЧАСНИКИ КОРПОРАЦІЇ. ВСТУП ДО КОРПОРАЦІЇ, ВИХІД ІЗ КОРПОРАЦІЇ
2.1. Учасниками (засновниками) Корпорації є:
Товариство з обеженою відповідальністю ХХХХ


2.2. До складу Учасників Корпорації можуть увійти й інші юридичні особи, що мають спільні економічні і соціальні інтереси.
2.3. Вступ до Корпорації.
2.3.1. Вступ до Корпорації інших Учасників, окрім зазначених у п.2.1 цього Статуту, здійснюється за рішенням Ради Директорів, яка затверджує відповідні зміни до Статуту, що підлягають державній реєстрації.
2.3.2. Учасником Корпорації може бути виключно юридична особа – видавець, засновник (співзасновник) періодичної преси (друкованого засобу масової інформації), який видає лідируючі (за охватом аудиторії) щотижневі газети та газети, які виходять частіше у відповідному обласному центрі, в якому газета має основний регіон розповсюдження та за умови, що видавець визнаний іншими Учасниками Корпорації таким, що відповідає зазначеним вимогам.
2.3.3. Перша пропозиція про вступ до Корпорації пропонується видавцю газети, яка займає перше місце за результатами дослідження в області, в якій видається. У випадку відмови видавця від зазначеної пропозиції (або ненадання протягом місяця згоди на вступ до Корпорації), наступна пропозиція про вступ до Корпорації пропонується видавцю газети, яка займає друге місце, надалі — третє.
2.3.4. Учасник Корпорації, який представляє свій регіон, має право обмежувати роботу менеджменту Корпорації у відповідному регіоні.
2.3.5. У випадку, якщо Учасник Корпорації перестає відповідати вимогам, зазначеним у п.2.3.2 цього Статуту, та така невідповідність продовжується більше трьох місяців, цей Учасник має бути виключений з Корпорації за рішенням Ради Директорів.
2.4. Вихід Учасника із Корпорації.
2.4.1. Учасник Корпорації має право вийти з Корпорації, письмово попередивши Раду Директорів про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу. За згодою Ради Директорів цей строк може бути скорочений.
2.4.2. При виході Учасника з Корпорації сплачені ним членські внески не повертаються, жодних інших виплат не здійснюється. Майно, передане Учасником в користування Корпорації, повертається в натуральній формі без винагороди.
2.5. Правонаступництво участі у Корпорації.
2.5.1. При реорганізації юридичної особи — Учасника Корпорації правонаступники мають переважне право вступу до Корпорації.
2.6. Виключення Учасника з Корпорації.
2.6.1. У випадку, якщо Учасник Корпорації не виконав рішення Ради Директорів Корпорації, він підлягає виключенню зі складу її Учасників за рішенням Ради Директорів.
2.6.2. При виключенні Учасника з Корпорації сплачені ним членські внески не повертаються, жодних інших виплат не здійснюється. Майно, передане Учасником в користування Корпорації, повертається в натуральній формі без винагороди.
3. ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЇ
3.1. Корпорація здійснює наступну діяльність:
3.1.1. Професійно презентує (просуває) кожного учасника для рекламних агенцій (надалі – РА) та отримує зворотній зв’язок від РА
3.1.2. За допомогою web-системи зручно обслуговує РА (вирішує проблеми оперативної доставки газет та документів)
3.1.3. Проводить особисті та групові презентації регіональної преси та кожного з членів ПУМГ – як лідера в своєму регіоні (на конференціях, круглих столах, лекціях у вищих навчальних закладах, тощо).
3.1.4. Професійно просуває регіональну пресу як рекламоносій №1
3.1.5. Розробляє рекламні пакети відповідно пропозицій агенцій
3.1.6. Працює в єдиних стандартах реклами, зручних для РА та клієнтів
3.1.7. Координує соціологічні дослідження
3.1.8. Проводить науково-практичні та маркетингові дослідження стосовно ефективності рекламування товарних груп у регіональній пресі та інших носіях, вивчае аудиторію та увагу до реклами.
3.1.9. За окремим рішенням Ради Директорів продає рекламним агенціям друкованих площ видань, які видають Учасники Корпорації, та отримує фіксовану або іншу оплату, розмір якої встановлюється Радою Директорів.
3.1.10. Корпорація має право на зайняття іншими видами економічної (господарської) діяльності, які не заборонені законодавством України.
3.1.11. Види діяльності, що потребують отримання спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються після отримання Корпорацією відповідних дозволів (ліцензій).
3.2. Корпорація має право входити до інших об’єднань.
4. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ
4.1. Фінансування діяльності Корпорації здійснюється за рахунок її господарської діяльності та за рахунок членських внесків Учасників Корпорації.
4.2. Для утримання та забезпечення діяльності Корпорації Учасники регулярно сплачують внески, розмір та порядок внесення яких встановлюється Радою Директорів.
4.3. В якості внеску можуть бути внесені грошові кошти або майно.
4.4. Внески Учасника у вигляді майна оцінюються Радою Директорів.
4.5. Майно та кошти, що сплачуються в якості внесків, не можуть бути отриманими Учасником при його виході з Корпорації.
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЇ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
5.1. Вищим органом управління Корпорацією є Рада Директорів.
5.1.1. Рада Директорів складається з директорів юридичних осіб — Учасників Корпорації або призначених Учасниками представників.
5.1.2. Рада Директорів обирає Голову Ради Директорів строком на 2 роки.
5.1.3. Голова Ради Директорів скликає чергові та позачергові збори Ради Директорів; головує на зборах Ради Директорів, керує роботою Ради Директорів; підписує від імені Ради Директорів протоколи, рішення, акти, інші документи, що створюються Радою Директорів на виконання своїх функцій; виконує інші функції, покладені на нього цим Статутом та рішеннями Ради Директорів; пропонує на розгляд Ради Директорів кандидатуру Генерального директора та пропонує на розгляд Ради Директорів питання щодо звільнення Генерального директора з посади. Рішення Голови Ради Директорів стають чинними після ратифікації їх Радою Директорів.
5.2. Рада Директорів приймає рішення щодо діяльності Корпорації на своїх зборах, які скликаються Головою Ради Директорів за необхідністю, але не рідше ніж один раз на 6 місяців. 30% членів Ради Директорів вправі ініціювати скликання зборів Ради Директорів.
5.2.1. Член Ради Директорів вправі передати свої повноваження на зборах Ради Директорів іншому члену Ради Директорів (або Голові Ради Директорів).
5.2.2. Кожний член Ради Директорів (у тому числі й Голова Ради Директорів) має один голос.
5.2.3. Рада Директорів вирішує всі питання, які пов’язані з діяльністю Корпорації; призначає Генерального директора Корпорації.
5.2.4. Збори Ради Директорів вважаються повноважними, якщо на них присутні 60% членів Ради Директорів
5.2.5. Рішення приймаються Радою Директорів, якщо за них проголосували 60% всіх членів Ради Директорів.
5.2.6. Як правило, голосування здійснюється членами Ради Директорів особисто на зборах Ради Директорів. За погодженням 60% членів Ради Директорів допускається голосування методом опитування, електронного голосування.
5.2.7. Рішення Ради Директорів оформлюються протоколом.
5.2.8. Будь-яке рішення, прийняте Радою Директорів є обов’язковим до виконання всіма Учасниками Корпорації.
5.2.9. Рада директорів приймає рішення щодо повного чи часткового розподілу прибутку, але в будь-якому випадку розподіл проводиться в рівних долях між учасниками.
5.3. Для виконання рішень Ради Директорів, здійснення поточного керівництва та представництва Корпорації, Рада Директорів призначає виконавчий орган — Генерального директора Корпорації.
5.3.1. Генеральний директор є підзвітним Раді Директорів і організує виконання її рішень.
5.3.2. Генеральний директор не може бути одночасно Головою Ради Директорів.
5.3.3. Генеральний директор може бути призначений також і не зі складу членів Ради Директорів.
5.3.4. Генеральний директор без доручення діє від імені Корпорації, представляє її інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними і іноземними юридичними особами та громадянами, укладає договори, в тому числі трудові, затверджує штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази і дає вказівки, обов’язкові для всіх найманих працівників Корпорації; виконує інші дії‚ що випливають зі статутних завдань Корпорації.
5.3.5. Головний бухгалтер, керівники підрозділів, інші наймані працівники призначаються на посаду і звільняються з посади Генеральним директором.
5.4. Рада Директорів призначає ревізійну комісію в складі трьох осіб.
5.5. Кожний член Ради Директорів має право надавати письмові поради Генеральному Директору.
6. МАЙНО КОРПОРАЦІЇ
6.1. Корпорація є власником:
6.1.1. майна, переданого їй у власність Учасниками як внески;
6.1.2. продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Корпорації;
6.1.3. доходів, одержаних від господарської діяльності Корпорації;
6.1.4. іншого майна, набутого Корпорацією на підставах, не заборонених законом.
6.2. Джерелами формування майна Корпорації є:
6.2.1. грошові та матеріальні внески Учасників;
6.2.2. доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
6.2.3. доходи від цінних паперів;
6.2.4. кредити банків та інших кредиторів;
6.2.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
6.2.6. майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
6.2.7. безкоштовні або благодiйнi внески, пожертвування, дари юридичних та фізичних осіб;
6.2.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.
6.2.9. Корпорація не відповідає за зобов’язаннями її Учасників. Учасники Корпорації не відповідають за зобов’язаннями Корпорації.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КОРПОРАЦІЇ
7.1. Учасники Корпорації мають право:
7.1.1. брати участь в управлiннi справами Корпорації в порядку, визначеному цим Статутом;
7.1.2. вийти в установленому порядку з Корпорації;
7.1.3. на вимогу 20% учасників Корпорації одержувати повну інформацію про діяльність Корпорації. На вимогу 20% Учасників Корпорація зобов’язана надавати їм для ознайомлення дані бухгалтерського обліку, звiтностi, річні баланси, звіти Корпорації про її діяльність, протоколи зборів Ради Директорів, іншу документацію.
7.1.4. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
7.2. Учасники Корпорації зобов’язані:
7.2.1. додержуватись положень Статуту;
7.2.2. виконувати рішення Ради Директорів;
7.2.3. виконувати свої зобов’язання перед Корпорацією, в тому числі й пов’язані з майновою участю; вносити членські внески у розмірі та порядку, визначеними рішенням Ради Директорів;
7.2.4. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Корпорації;
7.2.5. нести інші обов’язки, передбачені законодавством України та рішеннями Ради Директорів.
8. ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАЦІЇ
8.1. Корпорація припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам — правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
8.2. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Корпорації, а також виділ (перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків Корпорації до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб) здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Порядок ліквідації Корпорації.
8.3.1. Корпорація ліквідується:
8.3.1.1. за рішенням її Учасників;
8.3.1.2. на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Корпорації, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
8.3.1.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;
8.3.1.4. в інших випадках, встановлених законом.
8.3.2. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Корпорації, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.
8.3.3. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками Корпорації або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.
8.3.4. Виплата грошових сум кредиторам Корпорації, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством.
8.3.5. В разі недостатності у Корпорації, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Корпорації.
8.3.6. Якщо вартість майна Корпорації є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Корпорація ліквідується в порядку, встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
8.3.7. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками Корпорації або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Корпорації.
8.3.8. Майно Корпорації, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її Учасникам.
8.3.9. Майно, передане Корпорації Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
8.3.10. Корпорація є ліквідованою з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.
Підписи
Пролистать наверх