Статут фермерського господарства 2022 зразок

  • Типовий статут фермерського господарства 2022
  • Зразок статуту фермерського господарства 2022

СТАТУТ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 2022

 
     
  Затверджено рішенням Загальних зборів засновників Селянського (фермерського) господарства
 
 ПРОТОКОЛ № 1
 від _______________ р.    
 
 
 
 
СТАТУТ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
«____________________»
СФГ «_____________»
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Селянське (фермерське) господарство «________________» (далі – СФГ, фермерське господарство), створено у відповідності до 3емельного кодексу України, Закону України «Про фермерське господарство», інших нормативних актів, а також цього Статуту.
 
1.1. Засновниками СФГ є:
 – _______________________________________________, ________ року народження, який проживає
за адресою: _______________________________________________, паспорт _____________ виданий
________________________________________________________________________, __________ року ідентифікаційний код _______________________________.
– _______________________________________________, ________ року народження, який проживає
за адресою: _______________________________________________, паспорт _____________ виданий
________________________________________________________________________, __________ року ідентифікаційний код __________________, іменовані надалі члени СФГ, а кожен окремо – член СФГ.
1.2. Головою СФГ є:
– _______________________________________________, ________ року народження, який проживає
за адресою: _______________________________________________, паспорт _____________ виданий
________________________________________________________________________, __________ року ідентифікаційний код _______________________________.
1.3. Селянське (фермерське) господарство є комерційною організацією, створеною членами однієї сім’ї, внесли майновий внесок, для здійснення підприємницької діяльності з виробництва сільськогосподарської продукції, а також за її переробки, зберігання, транспортування та реалізації, заснованої на їх особистому трудову участь і використанні земельної ділянки, наданої для цих цілей відповідно до чинного законодавства України.
1.4. Повне найменування СФГ:
Російською мовою: Селянське (фермерське) господарство «_________________»
На українській мові: Селянське (фермерське) господарство «_________________»
 
Скорочене фірмове найменування:
 Російською мовою: СФГ «______________»
 На українській мові: СФГ «______________»
1.5. Селянське (фермерське) господарство є юридичною особою, має самостійний баланс і діє на основі повного господарського розрахунку і самофінансування. СФГ може від свого імені укладати договори; набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки; бути позивачем і відповідачем у господарському або третейському суді; відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків; мати печатки, штампи та інші реквізити зі своїм найменуванням.
1.6. СФГ набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.
1.7. Місцезнаходження Селянського (фермерського) господарства:
_____________________________________________________________________________________.
 

2. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

2.1. Основною метою діяльності СФГ є господарська діяльність, спрямована на виробництво сільськогосподарської продукції з використанням земельної ділянки, наданої для цих цілей, а також переробка, зберігання, транспортування і реалізація виробленої їм сільськогосподарської продукції.
2.2. Предметом діяльності СФГ є наступні види діяльності:
– Виробництво сільськогосподарської продукції;
– Переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;
– Надання всіх послуг і виконання всіх видів діяльності, безпосередньо пов’язаних з вищепереліченим переліком видів діяльності ФГ;
– _____________________________________________________________________________________;
– _____________________________________________________________________________________.
2.3. Крім того, СФГ після отримання відповідних спеціальних дозволів (ліцензій) також здійснює наступні ліцензовані види діяльності:
– _____________________________________________________________________________________;
– _____________________________________________________________________________________;
– _____________________________________________________________________________________.
2.4. СФГ здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством України.
2.5. СФГ має право самостійно визначати конкретні напрямки своєї діяльності в залежності від кон’юнктури ринку. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, здійснюються СФГ після отримання відповідної ліцензії.
 

3. ЧЛЕНСТВО В СЕЛЯНСЬКОМУ (ФЕРМЕРСЬКОМУ) ГОСПОДАРСТВІ,  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА

3.1. Членами фермерського господарства можуть бути дієздатні громадяни, які є членами однієї сім’ї.
3.2. Членами сім’ї визнаються подружжя, їх батьки (усиновителі), діти (у тому числі усиновлені), брати і сестри, дружини і діти зазначених осіб, а також інші особи, визнані членами сім’ї відповідно до законодавства про шлюб та сім’ю.
3.3. Членство у фермерському господарстві зберігається за членами фермерського господарства, які не можуть брати особисту трудову участь у діяльності фермерського господарства у зв’язку з:
3.3.1. виходом на пенсію за віком або інвалідності – довічно;
3.3.2. переходом на роботу на виборну посаду, проходженням військової служби за призовом, навчанням на денній формі в установах освіти, що забезпечують отримання вищої, середньої спеціальної та професійно-технічної освіти, – на час роботи на виборній посаді, проходження військової служби за призовом, навчання за денною формі в таких установах освіти.
3.4. Члени фермерського господарства мають право:
3.4.1. Брати участь в управлінні діяльністю фермерського господарства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом;
3.4.2. Отримувати інформацію про діяльність фермерського господарства, в тому числі про його доходи та витрати, знайомитися з його статутом, документами бухгалтерської звітності та іншими документами в порядку, встановленому статутом фермерського господарства;
3.4.3. Брати участь у розподілі прибутку, отриманого фермерським господарством;
3.4.4. Отримувати частину прибутку в порядку, встановленому законодавством та цим статутом;
3.4.5. Отримувати винагороду за працю у грошових одиницях і (або) натуральній формі, мати щоденний і щотижневий відпочинок, трудові та соціальні відпустки відповідно до законодавства про працю;
3.4.6. Продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному фонді фермерського господарства в порядку, встановленому цим статутом;
3.4.7. Набувати у членів фермерського господарства в переважному порядку перед іншими громадянами (не членами фермерського господарства) частки (їх частини) у статутному фонді фермерського господарства;
3.4.8. Вийти зі складу членів фермерського господарства незалежно від згоди інших його членів у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом, та отримати вартість своєї частки у майні фермерського господарства, а також належну частину прибутку;
3.4.9. Отримати у разі ліквідації фермерського господарства частину майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, або його вартість пропорційно своїй частці в статутному фонді фермерського господарства, а також з урахуванням їх особистого трудової участі, якщо інший порядок не передбачений цим статутом.
3.5. Члени фермерського господарства відповідно до законодавства про соціальний захист і соціальне страхування мають право на соціальне страхування, пенсійне забезпечення і гарантії в разі професійного захворювання, трудового каліцтва, інвалідності і втрати роботи.
Члени фермерського господарства можуть мати інші права, передбачені законодавчими актами та цим статутом.
3.6. Члени фермерського господарства зобов’язані:
3.6.1. Сформувати статутний фонд фермерського господарства в порядку та строки, передбачені законодавством і цим статутом;
3.6.2. Брати особисту трудову участь у діяльності фермерського господарства, за винятком таких випадків: виходом на пенсію за віком або інвалідності – довічно; переходом на роботу на виборну посаду, проходженням військової служби за призовом, навчанням на денній формі в установах освіти, що забезпечують отримання вищої, середньої спеціального та професійно-технічної освіти, – на час роботи на виборній посаді, проходження військової служби за призовом, навчання за денною формою у таких установах освіти;
3.6.3. Не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю фермерського господарства;
3.6.4. Дотримуватись вимог статуту фермерського господарства і виконувати рішення його органів управління, відповідні законодавству і справжньому статуту.
Члени фермерського господарства виконують й інші обов’язки, передбачені законодавчими актами та цим статутом.
3.7. Зміна складу членів фермерського господарства може здійснюватися з таких підстав:
3.7.1. Прийняття нового члена фермерського господарства, в тому числі в результаті відступлення частки (її частини) члена фермерського господарства в статутному фонді фермерського господарства;
3.7.2. Вихід члена фермерського господарства зі складу членів фермерського господарства;
3.7.3. Виключення члена фермерського господарства зі складу членів фермерського господарства;
3.7.4. Смерть члена фермерського господарства або оголошення його померлим.
3.8. Новий член фермерського господарства може бути прийнято до складу членів фермерського господарства за рішенням загальних зборів членів фермерського господарства за умови внесення вкладу до статутного фонду фермерського господарства, а також у результаті відступлення частки (її частини) члена фермерського господарства в статутному фонді фермерського господарства в порядку, встановленому цим статутом.
3.9. Член фермерського господарства має право в будь-який час вийти зі складу членів фермерського господарства незалежно від згоди інших членів фермерського господарства за умови попереднього їх повідомлення не пізніше ніж за місяць до виходу зі складу членів фермерського господарства.
3.10. Член фермерського господарства може бути виключений зі складу членів фермерського господарства на підставі рішення загальних зборів членів фермерського господарства у разі невиконання або неналежного виконання ним обов’язків, передбачених законодавством або цим статутом, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутньою, а також з інших підстав, встановленим цим статутом.
3.11. При виході або виключення члена фермерського господарства зі складу членів фермерського господарства він має право одержати вартість своєї частки у майні фермерського господарства, а також частина прибутку, яка визначається відповідно до законодавства України.
3.12. Належна громадянину, який вийшов або виключених зі складу членів фермерського господарства, вартість частки в майні фермерського господарства визначається з бухгалтерського балансу, складеного на момент його вибуття, а належить йому частину прибутку – на день розрахунку з ним. Виплата вартості частки та частини прибутку громадянину, який вийшов або виключених зі складу членів фермерського господарства, проводиться після закінчення фінансового року, в якому він вийшов або виключений зі складу членів фермерського господарства, в строк до 12 місяців з дня подачі заяви про вихід або прийняття рішення про виключення.
3.13. У разі смерті члена фермерського господарства або оголошення його померлим його спадкоємець (спадкоємці) може бути прийнятий в члени фермерського господарства за рішенням загальних зборів членів фермерського господарства.
У разі смерті члена фермерського господарства, якщо його спадкоємцями за заповітом є юридична особа України або адміністративно-територіальна одиниця України, їм виплачується вартість успадкованої частки в порядку, визначеному законодавством України.
При відмові спадкоємця (спадкоємців) від вступу до складу членів фермерського господарства або при винесенні загальними зборами членів фермерського господарства рішення про відмову у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) до складу членів фермерського господарства розрахунки з ним (з ними) провадяться в порядку, визначеному законодавством України.
3.14. У разі скасування судом рішення про оголошення громадянина померлим рішення про членство спадкоємця (спадкоємців) такої особи приймається загальними зборами членів фермерського господарства.
 

4. ПРАВА СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

4.1. Селянське (фермерське) господарство має право:
4.1.1. Самостійно господарювати на землі;
4.1.2. Використовувати земельні ділянки відповідно до цілей, для яких вони надані;
4.1.3. Власності на посіви, посадки сільськогосподарських культур і насаджень, вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації, за винятком випадків, коли земельна ділянка передана в оренду;
4.1.4. Використовувати в установленому порядку для своїх потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, водні об’єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі;
4.1.5. Зводити у встановленому порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди;
4.1.6. У встановленому порядку проводити зрошувальні, осушувальні та інші меліоративні роботи, будувати ставки та інші водойми;
4.1.7. У разі вилучення земельної ділянки або добровільної відмови від неї отримати повну компенсацію витрат на підвищення родючості землі;
4.1.8. Передавати у тимчасове користування земельну ділянку або її частину у випадках і порядку, передбачених законодавством України;
4.1.9. Добровільно відмовитися від земельної ділянки;
4.1.10. У встановленому порядку вимагати встановлення та припинення земельного сервітуту
 

5. ОБОВ’ЯЗКИ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

5.1. Селянське (фермерське) господарство зобов’язане:
5.1.1. Забезпечувати використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов їх надання;
5.1.2. Ефективно використовувати надані їм земельні ділянки, підвищувати їх родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати погіршення екологічної обстановки в результаті своєї господарської діяльності;
5.1.3. Здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, передбачених законодавством;
5.1.4. Своєчасно вносити плату за земельні ділянки;
5.1.5. Не порушувати права інших землекористувачів, землевласників і власників земельних ділянок, а також орендарів земельних ділянок;
5.1.6. У встановленому порядку забезпечувати надання земельного сервітуту.
5.2. Всі розрахунки, включаючи платежі в бюджет проводити в календарній черговості надходження розрахункових документів (настання строків платежів).
 

6. СТАТУТНИЙ ФОНД, ВКЛАДИ, ДОЛІ І ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ ЧЛЕНІВ

6.1. Члени формують Статутний фонд СФГ, у розмірі _________ (________________________) грн.
Частки членів у статутному фонді розподілені і мають наступні розміри:
– ____________________________ – 80% статутного фонду – _________ (_____________________) грн;
– ____________________________ – 20% статутного фонду – _________ (_____________________) грн. 6.2. Свій внесок у Статутний фонд Члени вносять у вигляді грошових коштів. На момент державної реєстрації статутний фонд сформований у повному обсязі.
6.3. Внесення грошового внеску Членом підтверджується відповідними документами, виданими банківською установою.
6.4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів СФГ виявиться меншою від статутного фонду, СФГ повинне оголосити про зменшення Статутного фонду та зареєструвати його зменшення в установленому порядку. Якщо вартість зазначених активів стає менше встановленого законодавством України мінімального розміру статутного фонду, СФГ підлягає ліквідації.
6.5. Частка Учасника в майні СФГ визначається, виходячи з фактично внесеного ним вкладу до статутного фонду. Вартість частки учасника в майні СФГ визначається на підставі балансу СФГ.
6.6. Загальні збори Членів СФГ може прийняти рішення про зміну (збільшення, зменшення) статутного фонду СФГ.
6.7. Збільшення статутного фонду фермерського господарства допускається після внесення усіма його засновниками (членами) вкладів у статутний фонд в повному обсязі.
Збільшення статутного фонду може здійснюватися за рахунок майна фермерського господарства, додаткових вкладів до статутного фонду членів фермерського господарства та (або) за рахунок вкладів у статутний фонд громадян, що приймаються до складу членів фермерського господарства як нових членів.
При збільшенні статутного фонду фермерського господарства за рахунок майна фермерського господарства розмір частки члена фермерського господарства може бути змінений з урахуванням внеску до статутного фонду та (або) особистого трудового участі члена фермерського господарства в його діяльності за рішенням загальних зборів членів фермерського господарства.
6.8. Зменшення статутного фонду СФГ допускається після повідомлення всіх його кредиторів. Останні можуть в цьому випадку вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань СФГ та відшкодування їм збитків.
6.9. Член СФГ має право продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному фонді СФГ або її частини одному або декільком учасникам СФГ. Допускається відчуження членом своєї частки (її частини) третім особам.
6.10. Члени СФГ користуються переважним правом купівлі частки учасника (її частини) пропорційно розмірам своїх часток або за рішенням Загальних зборів Членів СФГ. У разі якщо Члени не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення, частка Учасника СФГ може бути відчужена до повної її оплати лише в тій частині, в якій вона вже оплачена.
6.9. Член СФГ має право продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному фонді СФГ або її частини одному або декільком Учасникам СФГ. Допускається відчуження Членом своєї частки (її частини) третім особам.
6.10. Члени СФГ користуються переважним правом купівлі частки учасника (її частини) пропорційно розмірам своїх часток або за рішенням Загальних зборів Членів СФГ. У разі якщо Члени не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення, частка Учасника СФГ може бути відчужена до повної її оплати лише в тій частині, в якій вона вже оплачена.
6.11. У разі придбання частки Учасника (її частини) самим СФГ воно зобов’язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам у строки та порядку, передбачені законодавством, або зменшити свій статутний фонд відповідно до законодавства.
6.12. Частки в статутному фонді СФГ переходять до спадкоємців громадян і до правонаступників юридичних осіб, що були Членами СФГ.
 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

7.1. Органами управління СФГ є:
 – Загальні збори членів СФГ;
 – Голова СФГ.
Вищим органом управління СФГ є Загальні збори членів СФГ.
Виконавчим органом СФГ є Голова СФГ.
7.2. До виключної компетенції загальних зборів членів фермерського господарства належать:
7.2.1. внесення змін та (або) доповнень до статуту фермерського господарства;
7.2.2. зміна розміру статутного фонду фермерського господарства;
7.2.3. прийняття до складу членів фермерського господарства, виключення членів фермерського господарства зі складу членів фермерського господарства, в тому числі прийняття рішення про членство спадкоємця (спадкоємців) громадянина, оголошеного померлим, у разі скасування судом рішення про оголошення цього громадянина померлим;
7.2.4. обрання на посаду голови фермерського господарства та звільнення його з цієї посади у випадках, передбачених законодавством України;
7.2.5. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів фермерського господарства, розподіл прибутку фермерського господарства;
7.2.6. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію фермерського господарства;
7.2.7. інші питання, віднесені законодавчими актами та статутом фермерського господарства до виключної компетенції загальних зборів членів фермерського господарства.
7.3. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів фермерського господарства, не можуть бути передані загальними зборами членів фермерського господарства на рішення глави фермерського господарства.
7.4. Кожен член фермерського господарства має право бути присутнім на загальних зборах членів фермерського господарства, приймати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати при прийнятті рішень.
7.5. Кожен член фермерського господарства на загальних зборах членів фермерського господарства має один голос.
7.6. Загальні збори членів фермерського господарства є повноважним приймати рішення тільки за умови присутності на ньому не менш двох третин від усіх членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено цим статутом.
7.7. Рішення приймається простою більшістю голосів. При рівності голосів членів фермерського господарства прийнятим вважається рішення, за яке проголосував голова фермерського господарства. Статутом фермерського господарства може бути передбачено інший порядок прийняття рішень.
Рішення загальних зборів членів фермерського господарства оформляються протоколами, які підписуються присутніми на ньому членами фермерського господарства.
7.8. Головою фермерського господарства є один із засновників (членів) фермерського господарства, обраний на цю посаду зборами засновників фермерського господарства або загальними зборами членів фермерського господарства і зазначений у п. 1.2 цього статуту.
7.9. Голова фермерського господарства без довіреності діє від імені фермерського господарства, в тому числі представляє його інтереси у взаєминах з державними органами, громадянами та юридичними особами, здійснює від імені фермерського господарства угоди, видає довіреності на право представництва від імені фермерського господарства, розпоряджається майном фермерського господарства, є наймачем осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором, здійснює інші повноваження, не віднесені цим Законом або статутом фермерського господарства до виключної компетенції загальних зборів членів фермерського господарства.
7.10. Голова фермерського господарства підзвітний загальним зборам членів фермерського господарства.
7.11. У разі створення фермерського господарства одним громадянином головою фермерського господарства є цей громадянин.
7.12. Голова фермерського господарства не може бути одночасно керівником іншої комерційної організації.
7.13. Голова фермерського господарства повинен відповідати вимогам законодавства України.
7.14. У випадку тимчасової втрати працездатності або відсутності (не більше чотирьох місяців підряд) голови фермерського господарства за рішенням загальних зборів членів фермерського господарства Голова фермерського господарства може уповноважити виконувати його обов’язки на підставі довіреності одного з членів фермерського господарства.
7.15. У випадку тимчасової втрати працездатності або тривалої відсутності (більше чотирьох місяців підряд), відмови від виконання обов’язків голови фермерського господарства, виходу чи виключення зі складу членів фермерського господарства або смерті голови фермерського господарства рішенням загальних зборів членів фермерського господарства обирається новий голова фермерського господарства.
 

8. МАЙНО СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

8.1. Майно Селянського (фермерського) господарства становлять основні фонди та оборотні кошти, вартість яких відображається в самостійному балансі Селянського (фермерського) господарства.
Фермерське господарство може мати у власності необхідні для виробництва сільськогосподарської продукції, а також її переробки, зберігання, транспортування та реалізації насадження, господарські та інші споруди, меліоративні та інші споруди, продуктивний і робочий худобу, птицю, сільськогосподарську та іншу техніку та обладнання, транспортні засоби, інвентар, майно приватних унітарних підприємств, створених фермерським господарством, інше майно, придбане фермерським господарством, а так само належать фермерському господарству майнові права або інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.
8.2. Джерелом формування майна Селянського (фермерського) господарства є:
 – вклади до статутного фонду фермерського господарства;
 – доходи, отримані від реалізації виробленої та переробленої сільськогосподарської продукції, а також від інших видів господарської діяльності, не заборонених законодавством;
 – інші джерела, не заборонені законодавством.
8.3. Організації та індивідуальні підприємці вправі передавати фермерським господарствам невикористовувані будівлі, споруди, сільськогосподарську техніку та обладнання в оренду з подальшим їх викупом та відстрочкою початку внесення орендної плати строком до трьох років.
 

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

9.1. Прибуток фермерського господарства розподіляється за підсумками фінансового року між його членами за рішенням загальних зборів членів фермерського господарства пропорційно часткам у статутному фонді фермерського господарства та особовому трудовому участі членів фермерського господарства в його діяльності.
 

10. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

10.1. Селянське (фермерське) господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, структуру та обсяги виробництва. Воно має право займатися будь-яким видом діяльності, не забороненим чинним законодавством, при збереженні виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції в якості провідних видів діяльності.
10.2. Фермерське господарство має право розпоряджатися виробленою ним продукцією і реалізовувати її на свій розсуд відповідно до укладених договорів.
10.3. При реалізації сільськогосподарської продукції, а також у процесі її виробництва, переробки, зберігання і транспортування фермерське господарство зобов’язане дотримуватися санітарних норм і правила, вимоги законодавства у сфері якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів для життя і здоров’я людини, а також вимоги екологічної безпеки.
10.4. Фермерське господарство може створювати унітарні підприємства, бути засновником (учасником) господарських товариств, членами споживчих кооперативів.
10.5. Фермерське господарство з метою координації своєї підприємницької діяльності, подання та захисту загальних майнових інтересів можуть за договором між собою створювати об’єднання у формі асоціацій або союзів.
10.6. Фермерське господарство має право отримувати кредитні та позикові кошти відповідно до законодавства.
В якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором фермерське господарство може використовувати заставу свого майна, включаючи урожай сільськогосподарських культур, а також заставу права оренди майна.
10.7. Фермерське господарство має право відкривати поточний (розрахунковий) та інші рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення розрахункових і (або) касових та інших операцій відповідно до законодавства.
 

11. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В СЕЛЯНСЬКОМУ (ФЕРМЕРСЬКОМУ) ГОСПОДАРСТВІ

11.1. Голова фермерського господарства укладає трудові договори з членами фермерського господарства відповідно до законодавства про працю.
11.2. При необхідності для виконання робіт у фермерському господарстві можуть залучатися за трудовим або іншим договором особи, які не є членами фермерського господарства, з дотриманням вимог законодавства.
11.3. На членів фермерського господарства та інших осіб, що працюють у фермерському господарстві за трудовим договором, якщо робота у фермерському господарстві є для них основним, ведуться трудові книжки в порядку, встановленому законодавством про працю.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

12.1. Фермерське господарство відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном.
12.2. Члени фермерського господарства не відповідають за зобов’язаннями фермерського господарства, а фермерське господарство не відповідає за зобов’язаннями членів фермерського господарства, за винятком випадків, передбачених законодавством.
12.3. Спори, пов’язані з діяльністю фермерського господарства, вирішуються у судовому порядку.
 

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

13.1. Припинення діяльності СФГ відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення, поділу) або ліквідації.
Фермерське господарство може бути реорганізовано за рішенням вищого органу управління фермерського господарства, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
13.2. Реорганізація фермерського господарства здійснюється у порядку, передбаченому цивільним законодавством та статутом фермерського господарства.
13.3. СФГ вважається реорганізованим, за винятком випадків реорганізації у формі приєднання, з моменту державної реєстрації знову виниклих юридичних осіб.
При реорганізації СФГ у формі приєднання до нього іншої юридичної особи СФГ вважається реорганізованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України запису про припинення діяльності приєднаної юридичної особи.
При злитті СФГ з іншою (іншими) юридичною особою (особами) права та обов’язки кожного з них переходять до новостворенної юридичної особи відповідно до передаточного акту.
Під час приєднання СФГ (іншої юридичної особи) до іншої юридичної особи (СФГ) до останньої переходять права та обов’язки приєднаної юридичної особи відповідно до передаточного акту.
При поділі СФГ його права та обов’язки переходять до новостворенної юридичної особи відповідно з розділовим балансом.
При виділенні зі складу СФГ одного або декількох юридичних осіб до кожного з них у відповідності з розділовим балансом переходять права та обов’язки СФГ.
При перетворенні СФГ в юридичну особу іншого виду (зміни організаційно-правової форми) до новостворенної юридичної особи переходять права та обов’язки СФГ відповідно з передаточним актом, за винятком прав і обов’язків, які не можуть належати новостворенній юридичній особі.
13.4. Передавальний акт та розподільчий баланс повинні містити положення про правонаступництво за всіма зобов’язаннями СФГ стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи і зобов’язання, оспорювані сторонами.
Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами Членів СФГ або іншим органом, який прийняв рішення про реорганізацію СФГ, і подаються разом з установчими документами для реєстрації новостворенних юридичних осіб або внесення зміни до установчих документів існуючих юридичних осіб.
13.5. Загальні збори Членів СФГ або інший орган, який прийняв рішення про реорганізацію СФГ, зобов’язаний письмово повідомити про це кредиторів СФГ.
Кредитор СФГ вправі зажадати припинення або дострокового виконання зобов’язання, боржником за яким є СФГ, і відшкодування збитків.
Якщо розділовий баланс не дає можливості визначити правонаступника СФГ, новостворенні юридичні особи несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями СФГ перед його кредиторами.
Члени новостворенного в результаті реорганізації фермерського господарства повинні відповідати вимогам чинного законодавства України.
13.6. Фермерське господарство може бути ліквідовано за рішенням:
13.6.1. вищого органу управління фермерського господарства;
13.6.2. реєструючого органу:
– При припиненні права на земельну ділянку, наданий для ведення фермерського господарства, відповідно до законодавства про охорону і використання земель, а також у разі, якщо у складі фермерського господарства не залишилося жодного члена фермерського господарства і спадкоємець (спадкоємці) відсутній або відмовляється від подальшого ведення фермерського господарства, і в інших випадках, передбачених законодавчими актами;
 – Порушення термінів та порядку формування мінімального розміру статутного фонду, передбаченого законодавством;
 – Нездійснення передбаченої установчими документами підприємницької діяльності протягом 6 місяців поспіль і ненаправлення СФГ податковому органу повідомлень про причини нездійснення такої діяльності.
 13.6.3. господарського суду у випадках:
 – Неприйняття рішення про ліквідацію у зв’язку із закінченням строку, на який створено юридичну особу, досягненням мети, заради якої вона створена;
 – Здійснення діяльності без належного дозволу (ліцензії), або забороненої законодавством, або з іншими неодноразовими або грубими порушеннями законодавства, або систематичного здійснення діяльності, що суперечить статутним цілям СФГ, або визнання судом недійсною реєстрації СФГ у зв’язку з допущеними при його створенні порушеннями законодавства небудь економічної неспроможності (банкрутства) СФГ, а також
в інших випадках, передбачених законодавством;
 – Приховування (заниження) прибутку (доходів) та інших об’єктів оподаткування протягом 12 місяців поспіль;
 – Наявності збитків за підсумками другого і наступних фінансових років і ненаправлення СФГ, протягом 3 місяців після закінчення фінансового року реєструючого та податкового органам повідомлень про причини виникнення збитків;
 – Наявності заборгованості за платежами до бюджету і державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди понад 6 місяців поспіль з дати утворення заборгованості СФГ;
 – Зменшення вартості чистих активів СФГ за результатами другого і кожного наступного фінансового року нижче встановленого законодавством мінімального розміру статутного фонду;
 – Встановлення фактів, що свідчать про те, що діяльність СФГ була пов’язана з торгівлею людьми;
13.6.4. інших органів у випадках, передбачених законодавчими актами.
13.7. Ліквідація СФГ:
 – Тягне за собою припинення його діяльності без переходу прав і обов’язків у порядку правонаступництва до інших осіб, якщо інше не передбачено законодавчими актами;
 – Включає в себе прийняття в установленому порядку засновниками (членами), або реєструючим органом, або господарським судом рішень про ліквідацію СФГ і виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
13.8. При ліквідації СФГ за рішенням засновників (членів), до реєструючого органу подаються:
– Заяву про ліквідацію;
– Рішення про ліквідацію;
– Відомості про склад ліквідаційної комісії, її голову або призначення ліквідатора;
– Відомості про порядок і терміни ліквідації.
13.9. На підставі документів, зазначених у п. 13.8, реєструючий орган у десятиденний термін вносить до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відомості про те, що СФГ перебуває в процесі ліквідації.
Здійснення операцій за рахунками такого СФГ, вчинення ним угод, не пов’язаних з ліквідацією, не допускаються.
13.10. Ліквідація комерційних організацій в судовому порядку здійснюється відповідно до законодавства.
13.11. При виявленні підстав для ліквідації СФГ, передбачених підпунктом 13.6.2 цього Статуту, або при отриманні відповідного подання уповноваженого органу реєструючий орган протягом місяця з дати отримання зазначеного подання бере з СФГ письмове зобов’язання про усунення не пізніше двомісячного терміну порушень, зазначених у поданні.
При неявці керівника, власника (засновника) СФГ в реєструючий орган протягом місяця з дня направлення йому повідомлення чи неподання інформації про причину неявки реєструючий орган зобов’язаний звернутися до органів внутрішніх справ для забезпечення явки фізичних осіб.
13.12. При відмові СФГ від дачі письмового зобов’язання, а також при його невиконанні реєструючий орган протягом десяти днів приймає рішення про його ліквідацію.
13.13. До складу ліквідаційної комісії, створюваної реєструючим органом, можуть входити один із засновників (членів), керівник підприємства, що ліквідується СФГ, представники реєструючого та уповноваженого органів. До роботи комісії на договірних умовах можуть залучатися аудитори, економісти і юристи.
Члени ліквідаційної комісії призначаються рішенням реєструючого органу.
13.14. Реєструючий орган призначає голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) з числа її членів. Головою ліквідаційної комісії не можуть бути власники майна (засновники, члени), керівник підприємства, що ліквідується СФГ.
13.15. З моменту створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора) повноваження керівника СФГ переходять до ліквідаційної комісії (ліквідатора), яка вирішує всі питання з ліквідації даної організації в межах повноважень, встановлених законодавством.
13.16. Ліквідаційна комісія (ліквідатор), створена реєструючим органом, відповідно до законодавства:
 – Поміщає повідомлення про ліквідацію СФГ у відповідних друкованих виданнях, в якому вказує порядок і строки заяви вимог його кредиторами;
 – Складає перелік кредиторів із зазначенням сум боргу;
 – Повідомляє в письмовому вигляді кредиторів про ліквідацію СФГ;
 – Вживає всіх можливих заходів до виявлення кредиторів і одержанню дебіторської заборгованості;
 – Зосереджує грошові кошти СФГ на єдиних розрахунковому (поточному) та валютному рахунках в одному банку, закриває всі рахунки в інших банках;
 – Оцінює майно ліквідованого СФГ;
 – Розраховується з кредиторами в порядку черговості;
 – Забезпечує дотримання прав та інтересів працівників, що звільняються працівників;
 – Затверджує кошторис витрат з ліквідації СФГ, в тому числі щодо фінансування діяльності ліквідаційної комісії на період її роботи;
 – Складає в установленому порядку ліквідаційний баланс, у тому числі проміжний, і представляє його органу, який реєструє зі всією документацією і звітом про роботу ліквідаційної комісії;
 – Здійснює інші функції відповідно до законодавства.
Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна ліквідованого СФГ переліку пропонованих кредиторами вимог, а також результати їх розгляду.
13.17. При ліквідації СФГ вимоги його кредиторів задовольняються в такій черговості:
 – В першу чергу задовольняються вимоги громадян, перед якими підприємство, що ліквідується СФГ несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров’ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів;
 – В другу чергу проводяться розрахунки з виплати вихідної допомоги, оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором, виплати винагород за авторським договором;
 – У третю чергу погашається заборгованість по платежах до бюджету і державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди;
 – У четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов’язаннями, забезпеченими заставою майна ліквідованого СФГ;
 – У п’яту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами відповідно до законодавства.
Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої.
13.18. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та затверджує його.
Майно підприємства, що ліквідується фермерського господарства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між його членами пропорційно до їхніх часток у статутному фонді фермерського господарства, а також з урахуванням їх особистого трудової участі, якщо інший порядок не передбачений статутом фермерського господарства.
13.19. Витрати, пов’язані з ліквідацією СФГ, проводяться за рахунок коштів СФГ в першочерговому порядку.
13.20. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) представляє в реєструючий орган у строк, встановлений цим органом для ліквідації комерційної організації:
– Копію публікації в друкованому виданні;
– Документ, що підтверджує повернення печатки та штампів до органів внутрішніх справ;
– Документ, що підтверджує закриття розрахункового (поточного) та інших рахунків у банках;
– Звіт ліквідаційної комісії (ліквідатора);
– Ліквідаційний баланс, підписаний членами ліквідаційної комісії (ліквідатором) і затверджений власниками майна (засновниками, членами) або органом комерційної організації, уповноваженим на те установчими документами;
– Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію СФГ або, за його відсутності, документ уповноваженого державного органу, що засвідчує факт втрати (знищення) цього оригіналу;
– Довідку податкового органу про розрахунки з бюджетом і повернення повідомлення про присвоєння облікового номера платника податків;
– Довідку Фонду соціального захисту населення Міністерства соціального захисту;
– Довідку митного органу про відсутність заборгованості по платежах, що стягуються митними органами;
– Довідку державної служби зайнятості;
– Довідку відповідних територіальних органів державної статистики про відсутність заборгованості по статистичній звітності перед цими органами;
– Довідку відповідного територіального (міського або районного) архіву відповідного місцевого виконавчого і розпорядчого органу про здачу на зберігання документів.
13.21. На підставі документів, зазначених у пункті 13.20, реєструючий орган виключає СФГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців і в десятиденний термін повідомляє про її ліквідацію до податкових органів та органи державної статистики.
13.22. СФГ вважається ліквідованим, з дати внесення запису про ліквідацію (припинення діяльності) у Єдиний державний регістр юридичних осіб і індивідуальних підприємців.
13.23. У разі, якщо після виключення СФГ, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців буде у встановленому порядку доведено, що СФГ з метою уникнення відповідальності перед своїми кредиторами передали іншій особі або іншим чином навмисно приховали хоча б частину свого майна, кредитори, які не отримали повного задоволення своїх вимог, може привернути законодавством стягнення на це майно в непогашеної частини боргу.
13.24. СФГ зобов’язане припинити свою діяльність з моменту прийняття реєструючим органом рішення про ліквідацію СФГ. Після виключення СФГ з Єдиного державного підприємств та організацій України у місячний термін зазначені особи підлягають виключенню зі складу засновників (членів) інших організацій.
13.25. За порушення вимог законодавства про державну реєстрацію власники майна, засновники (члени), керівники комерційних і некомерційних організацій, індивідуальні підприємці несуть відповідальність відповідно до законодавства.
13.26. Рішення реєструючого органу про відмову в державній реєстрації та про ліквідацію (припинення діяльності) суб’єктів господарювання можуть бути оскаржені до господарського суду у встановленому законодавством порядку.
13.27. Спори про ліквідацію фермерського господарства вирішуються в господарському суді.
 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СФГ

14.1. Зміни та доповнення до Статуту СФГ вносяться Членами СФГ одноголосно і набувають чинності після державної реєстрації в установленому законом порядку. Всі зміни та доповнення, що вносяться до Статуту СФГ, є його невід’ємною частиною.
 
ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:
 
____________________________
____________________________
____________________________
   

статут фермерського господарства 2022 зразок, статут фермерського господарства зразок, типовий статут фермерського господарства 2022, зразок статуту фермерського господарства 2022, статут фермерського господарства 2022, статут фермерського господарства 2022 зразок, типовий статут фермерського господарства 2022, зразок статуту фермерського господарства з одним засновником, статут фг 2022, статут фг нова редакція, зразок статуту фермерського господарства 2022, статут фермерського господарства нова редакція, баланс фермерського господарства приклад, протокол загальних зборів фермерського господарства зразок, заява про вступ до фермерського господарства зразок

Автор:
Пролистать наверх