Как выйти из состава учредителей?

ТОЛЬКО, ЕСЛИ У ВАС УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 49% И МЕНЬШЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ СУД. ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!!!

Выход участника из ООО Украина 2019 год.

Вихід зі складу засновників ТОВ регулюється ст. 24 Закону України:

Стаття 24. Вихід учасника з товариства

vihod-iz-sostava-uchrediteley1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

7. Товариство зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна.

10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

11. Товариство зобов’язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

12. Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

13. Положення частин восьмої — одинадцятої цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов’язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

14. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

Выход из учредителей до 2019 года можно было осуществить путем написания нотариального заявления на Общее собрание учредителей, выход из состава учредителей:

Выход из состава учредителей до 2019 года путем написания нотариального заявления о выходе:

Существует процедура уведомления Общего собрания учредителей о выходе из учредителей. В случае, если в состав Общества входит несколько учредителей, то учредитель ООО имеет право выйти из состава учредителей, уведомив ООО о своем выходе не позже чем за 30 дней до выхода. Этот срок установлен Кодексом. В уставе его можно уменьшить до желаемого. Учредитель, который выходит из ООО, имеет право получить стоимость части имущества, пропорциональной его доли в уставном капитале ООО. По совместной договоренности, между учредителями и Обществом с ограниченной ответственностью, компенсация стоимости доли может быть изменена передачей  имуществом в натуре. Выплата происходит после утверждения годового отчета, в котором участник вышел из Общества с ограниченной ответственностью и в срок до 12 месяцев со дня выхода. Учредителю, который выбыл, выплачивается принадлежащая ему доля прибыли, полученная ООО в данном году до момента его выхода. Если вклад в уставной капитал был осуществлен путем передачи права пользования имуществом, соответствующее имущество возвращается учредителю без выплаты вознаграждения. Порядок и способ определения стоимости части имущества, что пропорционально доли участника в уставном капитале, а так же порядок и сроки её выплаты устанавливается Уставом ООО и законодательством. Споры, что возникают в связи с выходом участника из ООО, в том числе и споры, относительно порядка определения доли в уставном капитале, её размер и сроков выплаты, решаются в судебном порядке, если учредители не смогли договориться. В случае, если учредителем ООО является только один учредитель и он выходит без передачи доли третьему лицу, то ООО ликвидируется путем принятия решения о ликвидации предприятия.

[свернуть]

Для проведения регистрационных действий в связи с выходом участника из состава учредителей, воспользуйтесь услугами юридической компании Фактория Групп по выходу из состава учредителей. Выход из учредителей — это просто!

ВАЖНО: Акцентируем Ваше внимание — мы не предоставляем услуг по номинальному сервису и не способствуем фиктивному предпринимательству, мы выступаем посредниками между заказчиками, покупателями и продавцом при оформлении сделки, и не можем знать или нести ответсвенность за законность намерений сторон.

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)   1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, — карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, — караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, — караються штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). 5. Діяння, передбачені частинами першою — третьою цієї статті, не вважаються умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), якщо платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які в п’ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

[свернуть]

Работая с профессионалами – Вы гарантированно придете к успеху!

Достаточно быстро сделали для моего  мужа иностранца идентификационный код  и зарегистрировали компанию, а также помогли определиться с выбором системы налогообложения.  Хороший бухгалтер ответил сразу на все наши вопросы. Благодарю за скорость в решении вопроса.

Марина Лукьяненко

Построили дом в Шпитьках,Киево-Святошинского района, хорошо что сразу сделали строительный паспорт. Ввели быстро в эксплуатацию дом с помощью юристов Фактория групп. Помогли с некоторыми вопросами по скважине.

Богдан

Одна вещь, которая мне больше всего понравилась это оперативное решение всех   вопросов.  Мы неверно отправили адрес по  смене юридического адреса. Ну а заметили это только после перерегистрации, юристы Фактории Групп оперативно сменили информацию в реестре.

Илона Матвей
Перша фінансова компанія

Компания  Фактория Групп помогла мне успеть заключить хороший контракт с иностранным инвестором и не упустить большой контракт. Оперативно зарегистрировали фирму.

Василий Алексеевич
ООО Подари улыбку

Я советую эту компанию  тем, кто хочет быстро закрыть свой ФОП без проблем.

Григорий Иванович
Бывший директор компании

Появилась необходимость зарегистрировать новую фирму в Киев. Сделали все быстро. Помогли выбрать оптимальную систему налогооблажения. Спасибо.

Дмитрий Боч
Директор

Я выбрал данную компанию, потому что стоимость мне показалась приемлемой и даже не пришлось ехать в офис компании, решили все вопросы по телефону, а документы подписали рядом у нотариуса и потом отправили курьером.  Для меня это важно, так как не всегда есть время и желание на кататься по городу,  да еще и в непогоду.  И уже через два дня были документы на новую фирму. Спасибо за оперативность.

Илья
Веб Имидж

Сами Регистрировали фирму в Печерске (очень сложно получать ндс). Спасибо юристу Сергею, за сопровождение в налоговой и милиции — получили со второй попытки НДС. Рекомендую. Рассказали о новых изменениях в налогообложении.

Богдан Иванов
Директор Руководитель Смарт Групп Иновации

Результаты, которые я получила при оформлении развода:
— грамотный подход;
— все шикарно обьяснили мне;
— помогли все сделать быстро, что было для меня очень важно!
Большое спасибо!

Жанна

Регистрировал ФОП, все прошло успешно, в оговоренные сроки. По телефону всегда адекватно отвечали на мои вопросы. В целом я остался доволен, замечаний нет. Так держать, молодцы!

Сергей Козаченко
ПОЗВОНИ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЯ