ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВ Київ ціна 2500 2100 грн. “під ключ”

Внесення змін до статутних документів замовили більше 700 наших клієнтів.

Внесення змін до статуту ТОВ – це юридична послуга, що включає в себе підготовку статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю з реєстрацією змін в державному реєстрі юридичних осіб. Реєстрація змін до статутних документів стосується зміни засновників, назви, розміру статутного капіталу, видів діяльності, директора, паспортних даних засновників, форми власності, злиття, зміна юридичної адреси, інше.

В процесі діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю виникає необхідність у внесенні змін до статутних документів з подальшою їх реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Для прийняття змін необхідно дотримати процедуру і мати на зборах засновників більше 50% голосів, а в деяких випадках і всі 100%. Згідно зі статтею 98 Господарського Кодексу України прийняття рішення про внесення змін до статуту здійснюється простою більшістю. Це означає, що для внесення змін до статуту необхідно більше 50% голосів, як мінімум 51%. Іншими словами, внесення змін до статуту ТОВ правомочні при підписанні протоколу зборів засновників при наявності 51% голосів, якщо інше не передбачено статутом.

Рішення про внесення змін до статуту, що стосується продажу майна підприємства, еквівалентну п’ятдесяти і більше відсотками майна ТОВ, про ліквідацію ТОВ приймаються більшістю, але не менше ¾ голосів, або більшою кількістю голосів, якщо це передбачено статутом.

Внесення змін до статуту ТОВ може ініціюватися одним з учасників підприємства, якщо він має не менше десяти відсотків голосів. Будь-яке рішення про внесення змін до статуту ТОВ, яке суперечить інтересам або правам одному із засновників можна оскаржити в судовому порядку.

Внесення змін до статуту шляхом зміни засновників. Зміна складу засновників самий поширених вид змін до статутних документів ТОВ.

Існують різні види зміни засновників в Товаристві з обмеженою відповідальністю: 1. Шляхом виходу з нотаріального заяви на одного із засновників, на фізична особа не має відношення до підприємства, на юридичну особу і на компанію, до складу засновників якої він входить. 2. Шляхом продажу частки в статутному капіталі через нотаріальний договір. В цьому випадку, в договорі прописуються умови угоди, дата вступу в силу правовласника часткою в статутному капіталі ТОВ, сума договору. Підписи покупця і продавця нотаріус завіряє своїм підписом, а документ друкується на бланку суворої звітності. 3. Зміна засновників шляхом продажу частки в статутному капіталі через «простий договір». В даному випадку, договір має таку ж юридичну силу, як і в попередньому випадку, але без бланків і підпису нотаріуса. По суті, нотаріус посвідчує, що ви це ви і дієздатні. Варто враховувати, що якщо сума договору перевищує суму розміру статутного капіталу, то необхідно заплатити податок на доходи фізичних осіб.

Крім договору або заяви про вихід і вхід до складу засновників, для внесення змін до складу засновників необхідно підготувати і нотаріально завірити протокол зборів засновників з рішенням про внесення змін, реєстраційну картку, статут ТОВ. Протягом 3-х робочих днів, з дати підписання протоколу, всі документи необхідно подати державному реєстратору, щоб він зареєстрував зміни до ЄДР. Послуга внесення змін до статуту у зв’язку зі зміною засновників, нашою компанією виявляється протягом 2-3х робочих днів.

Внесення змін до статутних документів шляхом зміни директора.

Внесення змін до статуту ТОВ при зміні директора може і не знадобитися, якщо інформація про нього не відображена в статуті підприємства. Законодавством не передбачено обов’язково відзначати відомості про директора в статутних документа ТОВ. Для призначення керівника досить підготувати протокол та наказ про його призначення.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про господарські товариства» в Товаристві з обмеженою відповідальністю формується виконавчий орган. Він може бути колегіальним (має на увазі собою формування дирекції: генеральний директор, виконавчий, комерційний, фінансовий, директор з розвитку та інше) або одноосібний (директор). Обов’язки директора може виконувати один із засновників. Дирекція або директор вирішує всі питання, що стосуються управління господарською та фінансовою діяльністю ТОВ, за винятком питань, що стосуються виключної компетенції Загальних зборів засновників. Збори засновників може наділити, обмежити і позбавити частини повноважень щодо прийняття рішень, передавши їх на розгляд Загальних зборів засновників. Базові повноваження і обов’язки директора прописані в модельному статуті ТОВ та Господарському Кодексі України.

Для зміни директора ТОВ необхідно провести загальні збори засновників з наявністю не менше як 51% голосів, якщо статутом не передбачено більшу кількість голосів для зміни директора. Перед проведенням зборів необхідно визначитися з кандидатурою нового директора або його тимчасовим виконавцем. Протокол про зміну директора нотаріально посвідчується. Слід звернути увагу, що старий директор звільняється в день проведення Загальних зборів засновників або в призначений день, а новий директор вступає в свої повноваження з наступного робочого дня, після звільнення попереднього дня. Крім протоколу про зміну директора готується реєстраційна картка, наказ про призначення директора і довіреність, на повіреного, який буде подавати документи держреєстратору для реєстрації змін до ЄДР про зміну директора. Документи необхідно подати не пізніше ніж через три робочих дні з дати запевнення протоколу нотаріусів. Зверніть увагу, що перед подачею документів до держреєстратора, необхідно повідомити податкові органи про зміну директора за день до подачі документів або в той же день, інакше підприємству буде нарахований штраф.

Внесення змін до статуту у зв’язку зі зміною розміру статутного капіталу ТОВ.

Статутний капітал ТОВ – це майно або грошові кошти підприємства, внесені на баланс або розрахунковий рахунок. Статутний капітал ТОВ розподілений між засновниками, розміри часток визначається статутними документами. Максимальна кількість учасників ТОВ може бути 100 чоловік. Перед кредиторами учасники несуть відповідальність розміром своїх вкладів. Учасники, які внесли свою частку не в повному розмірі, несуть солідарну відповідальність у межах вартості внесеної частки. Згідно зі статтею 52 Закону України «Про господарські товариства» статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю підлягає внесенню її засновниками по закінченню першого року з дати держреєстрації ТОВ. Відповідно до Закону, якщо учасники не внесли статутний капітал або внесли його частково, ТОВ повинно провести збори засновників і прийняти ожно з рішень: про виключення засновників, які не внесли статутний капітал, про зменшення розміру статутного капіталу ТОВ, про ліквідацію ТОВ. Зменшення розміну статутного капіталу допускається тільки після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом ТОВ всіх кредиторів. У зв’язку з цим, кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання зобов’язань та компенсацію матеріального збитку. Збільшення розміру статутного капіталу ТОВ здійснюється після повного внесення його учасниками вкладів у повному обсязі.

Засновник ТОВ має право продати або передати свою частку в статутному капіталі іншим засновникам або засновнику. Так само допускається передача частки в статутному капіталі третім особам, якщо це не обмежена статутом підприємства.

Щоб реєстрація змін до статуту ТОВ у зв’язку зі зміною розміру статутного капіталу була правомочною, на загальних зборах засновників повинно бути присутнім більшість голосів, не менше 51%, якщо більшу кількість не передбачено статутом. Нотаріально посвідчується протокол зборів засновників, статут ТОВ. Так само заповнюються реєстраційні картки, робиться довіреність на подачу документів держреєстратору. Протягом трьох днів, з дати завірення нотаріусом документів, вони подаються держреєстратору.

Внесення змін до статуту шляхом зміни назви підприємства.

У процесі ведення господарської діяльності ТОВ, іноді, виникає необхідність зміни назви. Це може бути пов’язано зі зміною напрямку діяльності, зі зміною засновників та іншими моментами. Згідно зі статтею 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» назва юридичної особи повинно містити назву організаційно-правової форми власності та сама назва підприємства. Назва юридичної особи (ТОВ) може складатися з власної назви і містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб управління, залежність юридичної особи. Найменування юридичної особи має бути унікальним і не збігатися з назвами інших юридичних осіб. У назві забороняється використання повна або скорочена назва державних органів або місцевого самоврядування або з похідними від них назвами. Не можна використовувати символіку комуністичного і націонал-соціалістичного режимів.

Для внесення змін до статуту, які стосуються зміни назви необхідно підготувати пакет документів, які містять протокол зборів засновників, нову редакцію статуту або доповнення до статуту зі зміненою назвою ТОВ, реєстраційну картку. Для правомочності підписання протоколу і статуту необхідно мати більшість голосів від загальної кількості. Протокол і статут можуть підписувати як засновники, так і Голова і Секретар Зборів. Протягом трьох робочих днів з дати підписання протоколу і статуту, необхідно подати документи державному реєстратору. Після того, як вступить в силу реєстрація змін до ЄДР необхідно повідомити всіх контрагентів і банки про зміну найменування ТОВ.

Вимоги до документів, для подання державному реєстратору:

Відповідно до Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» документи можна подавати в паперовому вигляді та в електронному. На сьогодні, норма подачі документів в електронному вигляді не працює і документи необхідно подавати по-старому – в роздрукованому вигляді. При особистій подачі документів, заявник повинен надати документ, що засвідчує особу (паспорт, посвідка). Людина, що подає документи за дорученням, має подати нотаріально завірене доручення і посвідчення особи. Після подачі документів держреєстратору, заявнику вручається ОПИС – це документ з переліком поданих документів для внесення змін до статутних документів та кодом для доступу до даних в реєстрі Мін’юсту. Відповідно до Закону, реєстраційні форми для внесення змін повинні бути заповнені державною мовою, але при побажанні можна заповнити і на іноземній мові, чого ми робити, не рекомендуємо, так як дана норма є в законі, але вона поки що не працює. Текст в реєстраційній картці необхідно писати великими літерами і розбірливо. Документ не повинен містити граматичних і орфографічних помилок, не допускаються виправлення, затирання, дописування, арифметичні помилки і пошкодження документів. Статут і протокол Товариства з обмеженою відповідальністю при внесенні змін до статуту повинен нотаріально посвідчуватися.

Звертайтеся в нашу компанію для швидкої і якісної реєстрації змін до статутних документах і ЄДР.

Працюючи з професіоналами – Ви гарантовано прийдете до успіху! Для замовлення послуги “Внесення змін до установчих документів” телефонуйте +380443830676 або +380932002011 прямо зараз або напишіть до нас на e-mаil: info@likvidaciya.faktoria-group.com.ua

Догори